Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Εξοπλιστικές δαπάνες και εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση


Αναγνωρίζω πως φαίνεται κάπως παράδοξη η συσχέτιση, σκεφτείτε ωστόσο ότι μια ενδεχόμενη GREXIT θα πολλαπλασιάσει τις αμυντικές εκροές και θα μηδενίσει τις ευρωπαϊκές εισροές. 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται στοιχεία για τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (δαπάνες προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες και εξοπλιστικές δαπάνες). Σε άλλον πίνακα συγκρίνονται οι δαπάνες λόγω εξοπλισμών (χρήματα που φεύγουν από την οικονομία της χώρας) με τα ευρωπαϊκά χρήματα (καθαρές εισροές) που μπαίνουν στην ελληνική οικονομία κάθε χρόνο. Προκύπτει πως, ακόμα και τις χρονιές που οι εξοπλιστικές δαπάνες ήταν πολύ υψηλές (2005-2008), οι ταμειακές εισροές που είχε η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τουλάχιστον υπερδιπλάσιες των εκροών λόγω εξοπλισμών. Αν και είναι διαφορετικό πράγμα τα λεφτά που δίνονται για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος από τα λεφτά που δίνονται για τα F16, νομίζω τα στοιχεία είναι χρήσιμα.


Ακούμε συχνά για το βάρος των αμυντικών εξοπλισμών και οπωσδήποτε είναι μεγάλο. Δεν ακούμε όμως καθόλου για τις εισροές και τα οικονομικά οφέλη από τη συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αποφάσισα λοιπόν να συγκρίνω αυτά τα ποσά, τις αμυντικές δαπάνες και τα ευρωπαϊκά χρήματα.
Πρώτα απ΄όλα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, να ξεκαθαρίσουμε ότι μεγάλο μέρος των δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορά σε μισθολογική δαπάνη -οι δαπάνες για εξοπλισμούς είναι ένα μόνο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Δαπάνες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκατ. ευρώ)

Λογαριασμοί  ΥΠΕΘΑ
2014
2013
2011
2010
2009
Έξοδα Προσωπικού Ι
Αποδοχές και συντάξεις
1,886
1,921
2,293
2,430
2,738
Έξοδα Προσωπικού ΙΙ
Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές
61
68
57
67
94
Λειτουργικές Δαπάνες


Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
609
809
834
936
1,200
Μεταβιβαστικές πληρωµές
32
299
5
15
21
∆απάνες ΝΑΤΟ
67
65
54
66
89
Εξοπλιστικές Δαπάνες σε Ταμειακή Βάση
∆απάνες εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης
533
530
360
1,017
2,175

ΣΥΝΟΛΟ
3,188
3,692
3,603
4,531
6,318

Στη δημόσια συζήτηση ακούμε, επίσης, πως η Ελλάδα συμμετέχει σε μία ένωση κρατών που δεν προστατεύει τα σύνορά της, με αποτέλεσμα η οικονομία μας να αιμορραγεί διαρκώς και ασύμμετρα για τη χρηματοδότηση της εθνικής άμυνας της χώρας, άρα και της Ευρώπης.
Για να έχουμε μια εκτίμηση για το βάρος των αμυντικών δαπανών παραθέτω έναν πίνακα, όπου συγκρίνω τις αμυντικές δαπάνες Ελλάδας και Πορτογαλίας, μιας χώρας που δεν έχει απειλές από τους γείτονές της. Δίπλα παραθέτω τις εισροές που είχε η κάθε χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταμάτησα στο 2008 γιατί μετά η χώρα μας λόγω κρίσης περιόρισε πολύ τις αμυντικές δαπάνες και εμείς θέλουμε να δούμε τι γινόταν πριν την κρίση. (Πηγή SIPRI Military Expenditure Database, European Commission_Budget_Financial Report 2013)   
ΕΤΟΣ

Ελλάδα
Πορτογαλία
Ελλάδα
Πορτογαλία
2000
3.60%
1.90%
3.19%
1.71%
2001
3.40%
1.90%
3.08%
1.35%
2002
3.20%
2.00%
2.17%
1.94%
2003
2.60%
1.90%
1.97%
2.45%
2004
2.70%
2.00%
2.28%
2.11%
2005
2.90%
2.10%
2.05%
1.56%
2006
2.90%
2.00%
2.50%
1.47%
2007
2.80%
1.90%
2.51%
1.51%
2008
3.10%
1.90%
2.78%
1.63%
Μ.Ο. 2000-2008
3.01%
1.96%
2.47%
1.76%
Διαφορά
1.05%

0.71%


Βλέπουμε ότι ετησίως η χώρα μας επιβαρυνόταν με αμυντικές δαπάνες 1,05% του ΑΕΠ υψηλότερες από την Πορτογαλία.
Από την άλλη μεριά η χώρα μας έπαιρνε από την Ευρώπη 0,71% του ΑΕΙ (βλ. Σημείωση ΙΙ) περισσότερα χρήματα από την Πορτογαλία παρά το ότι η Πορτογαλία ήταν φτωχότερη χώρα.
Κατά μία έννοια λοιπόν η συζήτηση γίνεται για το 0,34% του ΑΕΠ.

Είναι χρήσιμο να συμπληρώσουμε την εικόνα και με τα στοιχεία του επόμενου πίνακα (όσα μπόρεσα να βρω για τις εξοπλιστικές δαπάνες), και να δούμε τη σχέση αμυντικών εκροών και ευρωπαϊκών εισροών στη χώρα μας. Όπως φαίνεται λοιπόν, ακόμα και τις χρονιές που οι εξοπλιστικές δαπάνες ήταν πολύ υψηλές (2005-2008), οι ταμειακές εισροές που είχε η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τουλάχιστον υπερδιπλάσιες των εκροών λόγω εξοπλισμών.

Ξέρω, φαίνεται κάπως αυθαίρετη η συσχέτιση, αλλά για σκεφτείτε, μια ενδεχόμενη GREXIT θα πολλαπλασιάσει τις αμυντικές εκροές και θα μηδενίσει τις ευρωπαϊκές εισροές.

Σημείωση: Τα δεδομένα για τις Εξοπλιστικές Δαπάνες σε Ταμειακή βάση και τον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ προκύπτουν από τα δελτία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.
Σημείωση ΙΙ: Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΙ) είναι δύο μεγέθη παραπλήσια. Ενδεικτικά το 2013 το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν ίσο με το 99% του ΑΕΙ της. Αντίστοιχα για το ίδιο έτος το ΑΕΠ της Πορτογαλίας ήταν ίσο με το 99% του ΑΕΙ της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου